Volg ons

ook op:

 

Lees hier de

laatste Snikke

 

 

 

Als in 1930 de Nederlandse Bond voor boerinnen en andere plattelandsvrouwen wordt opgericht met financiële hulp van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité, is al snel ook de oprichting van de Provinciale afdeling Drenthe op 24 april 1931 een feit. Deze Provinciale Bond is weer onderverdeeld in plaatselijke afdelingen, waarvan de afdeling Odoornerveen op 18 februari 1936 wordt opgericht. Op dat moment telt de afdeling 37 leden en later stijgt het ledenaantal nog tot 47 personen. Er worden 5 bestuursleden verkozen, die de functies presidente, secretaresse, penningmeesteresse, vice-presidente en vice-secretaresse/penningmeesteresse zelf moeten verdelen. Door aansluiting bij de Provinciale Bond verenigt afdeling Odoornerveen zich met de doelstelling van de Nederlandse Bond, om de belangen van de bevolking van het platteland in de ruimste zin te bevorderen. Besloten wordt elke eerste woensdag van de maand een vergadering te houden. En om deze enigszins aantrekkelijk te maken, worden er verschillende demonstraties van huishoudelijke artikelen gegeven. De eerste demonstratie wordt op 1 april 1936 gegeven.

 

 

Bij het ontwerpen van het vignet voor de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen is men uitgegaan van de gedachte aan koren en bloemen. Met de sterk naar boven wijzende vormen van het vignet, wordt symbolisch voorgesteld: een optimistisch en vrolijk karakter.

 

 

In de periode 2001-2010 is door de landelijke organisatie veel nagedacht en gesproken over de toekomst van de NBvP, Vrouwen van Nu en de rol van vrouwenorganisaties in een veranderende samenleving. De taken en verantwoordelijkheden zijn opnieuw bekeken en de overlegstructuur is aangepast. Er is een ledenraad die over belangrijke zaken meedenkt en een controlerende taak heeft. Ook is in deze periode de naam gewijzigd van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in het meer eigentijdse NBvP, Vrouwen van Nu. De naam wordt in 2012 in het dagelijks gebruik Vrouwen van Nu en de huisstijl wordt aangepast.

 

 

Op dit moment telt de afdeling ruim 30 leden en ereleden en vinden de bijeenkomsten doorgaans op de dinsdagavond plaats. Hiervoor worden o.a. verschillende aspecten en sprekers binnen gehaald, maar ook worden de ‘traditionele’ bijeenkomsten, zoals de kerstavond en excursies gehouden. Regelmatig worden bijeenkomsten, excursies of andere uitjes verzorgd door een eendagsbestuur.

 

  Lees hier meer over de Vrouwen van Nu.

Voor contactgegevens zie de pagina Verenigingen.

 

 

Vrouwen van Nu

Zie fotopagina.


Nevenpagina’s:

- OntspanningsVer. O’veen
- Jeugdsoos JEDO
- Toneelvereniging ODI/Intiem
- Reisvereniging
- Rundveefonds